Transitie versnellen door zakendoen

De energietransitie is allang niet meer vrijblijvend. Vooral niet na de presentatie van het Klimaatakkoord. Een bezoek aan Vakbeurs Energie 2019 is daardoor bijna een ‘must’. De vijftiende editie van deze vakbeurs voor duurzame energieopwekking en energiebesparing vindt plaats op 8, 9 & 10 oktober 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch. Nieuw dit jaar is de vakbeurs PREFAB voor professionals die geïnteresseerd zijn in industrieel en modulair bouwen en renoveren. Binnen de enorme energietransitie opgave speelt prefabricage een belangrijke rol.

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. Met de presentatie van het Klimaatakkoord op 28 juni, zijn er nieuwe piketpalen geslagen om de ambitieuze doelstelling te halen van 49 procent CO2-reductie in 2030. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Verder komt in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Auto’s worden elektrisch, de industrie vervangt olie en gas door schone stroom. Gebouwen gaan van het gas af en zullen meer stroom nodig hebben voor verwarmen en koken. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden.

Vanaf 1 juli 2019 geldt verder de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Duidelijk is inmiddels ook dat er vanaf 1 juli 2020 BENG-eisen gaan gelden voor alle nieuwe gebouwen. Daarnaast moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 vanaf 1 januari 2023 Energielabel C hebben. Voldoet een pand dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Kortom; de markt staat voor veel uitdagingen.

Om tot een CO2-arme energievoorziening te komen is terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen bij de opwekking van energie de grootste uitdaging. Grootschalige opwekking van duurzame energie door wind en zon, brengt weer andere uitdagingen met zich mee, zoals de noodzakelijke opslag van energie om vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen. Oplossingen als Power-to-Gas en de opslag van energie in accu’s van elektrische auto’s worden genoemd. Ook neemt de belangstelling voor het gebruik van restwarmte toe, evenals aardgasloos bouwen en energieopslag. De ontwikkelingen gaan snel, maar veel uitdagingen vragen nog om rendabele antwoorden. Vakbeurs Energie opereert op het kruispunt van alle uitdagingen en biedt talrijke openingen naar mogelijke oplossingen in de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.

 

Industrial Heat & Power

Niet alleen de gebouwde omgeving staat voor een grote uitdaging, maar ook de industrie. De Nederlandse industrie is goed voor circa 35 tot 40% van het totale energieverbruik in Nederland. In het Energieakkoord, dat in 2013 door de overheid, sociale partners en milieuorganisaties werd gesloten, zijn maatregelen afgesproken die in 2020 in totaal een besparing van 100 PJ moeten opleveren, een hoeveelheid die gelijk staat aan het verbruik van 1,5 miljoen huishoudens in Nederland. Eerder dit jaar liet PBL weten dat de besparing uitkomt op mogelijk 81 PJ, met een bandbreedte van 52 tot 108 PJ. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 de industrie circulair is en vrijwel geen broeikasgas meer uitstoot. De fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook producent en buffer van energie.

In 2030 moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten. Dat is een tussenstap op weg naar volledige duurzaamheid. Veel van de nieuwe manieren van produceren staan nog in de kinderschoenen en zijn nog te duur. Bedrijven investeren zelf in deze vernieuwing. Er is ook subsidie om de ontwikkeling op gang te krijgen. Op die manier kan de industrie uitgroeien tot de meest CO2-efficiënte industrie in Europa, en wel op een manier die de internationale concurrentiepositie niet in gevaar brengt.

Gezien al deze forse uitdagingen heeft de industriële energievoorziening een eigen beursplatform, naast Vakbeurs Energie: Industrial Heat & Power. Op de beursvloer en tijdens seminars worden de uitdagingen waarvoor de industrie staat nader belicht en worden er oplossingen aangedragen. Ook is er weer extra aandacht voor onderwerpen als stoominstallaties, koel- en vriestechniek, WKK en elektra-installaties, aandrijftechniek en perslucht, gebouw- en procestechniek en monitoring en advies. 

 

Zero Emission | Ecomobiel 

Op 8, 9 en 10 oktober 2019 vindt tijdens Vakbeurs Energie de elfde editie van Zero Emission | Ecomobiel plaats. Deze vakbeurs zal zeker in het teken staan van de doorbraak van EV. Talrijke projecten in ons land en snel stijgende verkoopcijfers van EV, maken duidelijk dat EV de toekomst heeft. Het klimaatakkoord zegt hierover: ‘Mobiliteit in 2050 is emissieloos en van hoge kwaliteit. Nog niet alle oplossingen zijn voorhanden. Bijvoorbeeld voor het vrachtvervoer. Maar het moet wel schoner, slimmer en dus anders. Hierover zijn tientallen afspraken gemaakt tussen betrokken partijen en de overheid. Die zorgen dat er voor 2030 structurele veranderingen in gang worden gezet. Elektrisch rijden is daarbij belangrijk.’ Een bezoek aan Zero Emission | Ecomobiel is hierdoor een must om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Elektrisch rijden is de afgelopen jaren explosief gestegen. Het jaar na de start van Ecomobiel (2009) waren er nog maar een paar duizend geregistreerde elektrische voertuigen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken maandelijks een nieuw overzicht met registratiecijfers samen. Uit de meest recente registratiecijfers blijkt dat Nederland in de eerste helft van 2019 de mijlpaal van 150.000 elektrische personenauto’s heeft bereikt. Eind april telde Nederland 152.581 elektrische personenvoertuigen. Daar bovenop telt Nederland ook nog eens een kleine 4.000 elektrische bedrijfauto’s en bijna 500 elektrische bussen. Telt men ook de elektrische snor- en motorfietsen en Speed pedelecs mee, dan loopt het aantal elektrische voertuigen op tot ruim 210.000 stuks. 

Thema’s als last mile, (car)sharing, duurzame stadsdistributie en smart mobility staan volop in de belangstelling. Elektrische vervoersmiddelen (EV’s) en laadinfrastructuur zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden met energieopslag en balans in het elektriciteitsnetwerk. Waterstof staat eveneens weer flink in de belangstelling, als opslagmedium voor elektriciteit én als brandstof. 

Ook hybride auto’s en voertuigen die op CNG, LPG en waterstof rijden dragen bij aan schoner vervoer. Al deze ontwikkelingen zijn niet alleen goed voor het milieu (minder fijnstof en CO2) maar ook voor de sector. Nederlandse bedrijven hebben laten zien dat ze met hun innovaties tot de wereldtop horen en ons land heeft een internationale voorbeeldfunctie op het gebied van elektrisch rijden. De toekomst belooft nog veel meer. Want dankzij energieopslag in de accu’s van elektrische voertuigen kan elektrisch rijden straks ook bijdragen aan slimme en duurzamere energievoorziening. 

Op Zero Emission | Ecomobiel treft u alle sectoren op het gebied van elektrisch vervoer aan. Naast uitgebreide informatie over elektrische personenauto’s, besteedt deze vakbeurs aandacht aan: Light Electric Vehicles (LEV), laadinfrastructuur, smart mobility, stadsdistributie (elektrische vrachtwagens en e-bestelwagens), brandstoffenmix en mobiliteitsdiensten. 

 

Openingsdebat

Het inmiddels traditionele openingsdebat op dinsdag 8 oktober in het Energie Theater gaat in op ‘De stappen naar warmte in de toekomst’. Nederland gaat van het gas af, moet meer energie besparen en veel minder CO2 uitstoten. Hoe gaan we dat in de gebouwde omgeving aanpakken, wat zijn de uitdagingen, kansen en hoe kunnen we voorkomen dat we allemaal het wiel uit gaan vinden en optimaal samenwerken? Deelnemers aan het debat zijn (onder voorbehoud): Meindert Smallenbroek (directeur Warmte & Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Henk Sijbring (voorzitter Vereniging van ketelleveranciers, VFK), Teun Bokhoven (directeur Nederlandse vereniging duurzame energie, NVDE), Puk van Meegeren (persvoorlichter Milieu Centraal), Isabelle Sternheim (voorzitter Federatie van Energieconsultants, FedEC), Jan Rooijakkers (voorzitter Stichting Warmtenetwerk), Frank Agterberg (voorzitter Bodemenergie, BNL, en Dutch Heat Pump Association, DHPA), Derk Jansen (eigenaar Laser Events) en Jan Willem van de Groep (developer Factory Zero). 

 

Inhoudelijk programma

De Vakbeurs Energie staat weer bol van de activiteiten. Zo vindt op dinsdag 8 oktober de DC Dag (gelijkstroom) plaats en een debat over de financieringsmogelijkheden van de energietransitie. Verder wordt traditiegetrouw op de eerste beursdag de Innovative Energy Solutions award uitgereikt voor het meest innovatieve concept of product dat energie bespaart en Nederland helpt verduurzamen.

Op woensdag 9 oktober organiseert Energy Storage NL voor de vijfde keer op rij de Energy Storage Day, waarbij er een Energy Storage paviljoen op de beursvloer staat. Op de Energy Storage Day 2019 krijgt u de meest recente inzichten en verwachtingen van experts en worden concrete projecten met innovatieve technologie gepresenteerd. Energy Storage NL richt zich vanaf dit moment naast energieopslag ook op de conversie van duurzaam opgewekte energie. De organisatie beschouwt de conversiestap als een integraal deel van het energieopslag proces. De aan conversie gekoppelde technologieën zijn bijvoorbeeld van belang voor de langdurige opslag van energie. Het Nederlands Warmtepompcongres 2019 gaat verder in op de transitie van gas naar all-electric en de rol van warmtepompen hierin. 

Op de laatste beursdag is er onder meer een Openingsdebat over flexibilisering van de energievoorziening, het Groot Warmtepompen Debat, Studentenmiddag en wederom de Gemeentedag Energietransitie.

 

PassiefBouwen

Ook dit jaar programmeert Stichting PassiefBouwen de lezingen en workshops van het Theater PassiefBouwen. Passief Bouwen wordt steeds meer gezien als het bouwen van de toekomst. Ook op de beursvloer zal er daarom een groot segment aan gewijd zijn. 

Kijk verder op www.vakbeursenergie.nl

 

 

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.